KemiKONSULT.se

Säkerhetsdatablad

När det gäller säkerhetsdatablad kan KemiKONSULT till exempel hjälpa er med:


Allmän information om säkerhetsdatablad

Varför säkerhetsdatablad?
Säkerhetsdatabladen ska informera yrkesmässiga användare om produktens egenskaper och eventuella risker. Bladen ska vara så lättlästa och tydliga som möjligt. De ska vara skrivna på svenska. Alla uppgifter som har betydelse för att förebygga skador på människor och miljö ska finnas med.

Distribution av säkerhetsdatablad:
Säkerhetsdatablad för farliga kemiska produkter som överlåts för yrkesmässigt bruk ska lämnas kostnadsfritt på papper eller elektroniskt. Informationen behöver lämnas senast vid första leverans. Uppdaterade blad ska lämnas till alla som mottagit produkten under de senaste 12 månaderna.

Uppdatering av säkerhetsdatablad:
Uppdateringar av bladen ska göras när regler eller sammansättning ändras eller då nya vetenskapliga data kommer fram som ändrar klassificeringen av produkten. Bladen bör inte vara äldre än 2 till 3 år.

Vill du veta mer:
Läs mer på Kemikalieinspektionens hemsida. För mer information rekommenderar vi speciellt detta faktablad (pdf-fil, 412 kB) från kemikalieinspektionen.


Säkerhetsdatabladets 16 obligatoriska punkter

 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget.
 2. Farliga egenskaper.
 3. Sammansättning/information om beståndsdelar.
 4. Åtgärder vid första hjälpen.
 5. Brandbekämpningsåtgärder.
 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp.
 7. Hantering och lagring.
 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd.
 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper.
 10. Stabilitet och reaktivitet.
 11. Toxikologisk information.
 12. Ekologisk information.
 13. Avfallshantering.
 14. Transportinformation.
 15. Gällande föreskrifter.
 16. Annan information.

Regler för hur säkerhetsdatabladet skall vara utformat finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006. Du hittar förordningen enklast via Kemikalieinspektionens hemsida.

decoration
decoration